uk

Поворотна фінансова допомога: як правильно оформити договір та які наслідки її неповернення

Джерело: Ліга Бізнес

Поворотна фінансова допомога. Як правильно оформити договір?

У разі виникнення нагальної потреби додаткового фінансування суб’єкти господарювання все частіше використовують таку форму, як поворотна фінансова допомога, що дозволяє забезпечити себе додатковими обіговими коштами для підтримання фінансового становища.

Перевагою здійснення таких операцій для позикодавця та позичальника є відсутність їх оподаткування, що не менш важливо.

Незважаючи на поширену практику надання та отримання поворотної фінансової допомоги, у процесі документального оформлення цих операцій часто допускаються помилки. Не дотримуються обов’язкові умов договору, що, в свою чергу, може призвести до визнання договору недійсним або ж до неповернення позики позичальником.

Поворотна фінансова допомога – що говорить цивільне та податкове законодавство?

Окремих вимог до договору про надання поворотної фінансової допомоги на сьогодні немає, тому враховуючи його цивільно-правову природу, прийнято застосовувати норми цивільного законодавства. За своєю суттю поворотну фінансову допомогу вважають позикою, а правовою підставою для її надання є договір позики.

Договір позики передбачає, що одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості (ст. 1046 ЦК України).

У ПК України конкретизовано, що поворотною фінансовою допомогою є сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення (п. 14.1.257 ПК України).

На це ж визначення посилається Верховний суд у своїх позиціях, до прикладу, у Постанові від 06 квітня 2021 року по справі № 826/12608/15.

Із визначень випливає, що ці договори все ж відрізняються за юридичною суттю. У розумінні цивільного законодавства, договір позики завжди передбачатиме нарахування процентів, якщо про інше не домовляться сторони, або не буде вказано у законі. Грамотне ж укладення договору про надання поворотної фінансової допомоги не тягне за собою сплату процентів чи інших форм оплати за надані кошти та виникнення будь-яких податкових зобов’язань у разі, якщо допомога буде повернута вчасно.

Дотримання обов’язкових умов договору

Форма. Договір про надання поворотної фінансової допомоги укладається у письмовій формі, якщо сума, що надається, перевищує 170 грн., тобто не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Незалежно від розміру суми допомоги, письмова форма договору повинна бути дотримана завжди, якщо позикодавцем є юридична особа. Необхідно пам’ятати, що недотримання форми договору є підставою для визнання його недійсним. А на практиці траплялись випадки, що відсутність письмового договору для контролюючих органів було приводом ідентифікувати таку допомогу як дохід фізичної-особи підприємця.

Крім того, для підтвердження укладення договору можуть бути надані розписки чи платіжні документи, які посвідчуватимуть передачу вказаної у договорі грошової суми. Цікавим є те, що навіть помилкове зазначення призначення платежу в платіжних дорученнях не є підставою для оподаткування операцій щодо надання поворотної фінансової допомоги.
Верховний Суд підтримав суддів попередніх інстанцій і вказав, що господарські операції між вказаними контрагентами та позивачем щодо надання поворотної фінансової допомоги фактично були здійснені, а помилки в оформленні первинних документів, в цьому випадку, не можуть бути підставою для невідображення операцій у обліку підприємства (Постанова ВС від 25 травня 2021 року по справі № 822/2434/16).

Предмет договору. Бажано чітко прописати, що угода не передбачає виплату процентів, наприклад, таким чином: «Позикодавець надає Позичальнику грошові кошти у вигляді безпроцентної поворотної фінансової допомоги». Якщо знехтувати цим положенням, то проценти за користування фінансовою допомогою все ж будуть нараховуватись на рівні облікової ставки НБУ. Це досить ризиково і з точки зору визнання такої операції фінансовими послугами, які можуть надаватись лише ліцензованими суб’єктами (банківськими чи іншими фінансовими установами). У такому разі до особи буде застосовано штраф за надання без ліцензії такого виду фінансової допомоги.

Розмір допомоги. Наступною істотною умовою є зазначення конкретної суми коштів, яка передається як поворотна фінансова допомога, наприклад: «Безпроцентна поворотна фінансова допомога надається Позичальнику у розмірі 50 000 грн. 00 коп.».

Порядок передачі. Необхідно акцентувати увагу на тому, що безпроцентна фінансова поворотна допомога надається на безоплатній основі, тобто плата із позичальника за користування такими коштами позикодавцем стягуватись не буде. Окрім цього, не забудьте прописати умови щодо способу передачі поворотної фінансової допомоги: безготівковий чи готівковий та коли саме вона вважатиметься наданою. Враховуючи те, що договір позики є укладеним із моменту передачі грошей або речей, то і на договір поворотної фінансової допомоги поширюється аналогічне положення. Доречно зазначити у договорі, наприклад, наступним чином: «Безпроцентна поворотна фінансова допомога вважається наданою із моменту зарахування коштів на розрахунковий рахунок позичальника».

Порядок і строк повернення. Найчастіше використовується той спосіб повернення допомоги, що і у випадку передачі допомоги. Строк повернення є важливою умовою у даному договорі та впливає на оподаткування. Якщо строку зазначено не буде, то така допомога буде визнаватись безповоротною, а отже, отримувач змушений буде включити її собі у дохід на дату передачі після закінчення строку позовної давності (3 років). Якщо у договорі зазначено конкретний строк повернення коштів, то строк позовної давності відраховується від такої дати. У разі відсутності конкретного строку у договорі, фінансова допомога повертається протягом тридцяти днів від дня пред’явлення позикодавцем вимоги про таке повернення. За таких умов перебіг позовної давності починається від дня, коли у кредитора виникає право пред’явити вимогу про виконання зобов’язання.

Тому кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги повинні бути перераховані у строки, визначені договором або законом, інакше чекай податкових зобов’язань.

Способи забезпечення повернення допомоги. Доцільно фіналізувати договір про надання поворотної фінансової допомоги, вказавши і види забезпечення, що гарантуватимуть повернення коштів або їх відшкодування. Можна обрати будь-який спосіб, наприклад, передбачити сплату неустойки чи прописати виконання зобов’язання за допомогою гарантії, застави, притримання, завдатку. Найчастіше обирають застосування штрафу у фіксованому розмірі та пеню від суми несвоєчасно виконаного зобов’язання за кожен день прострочення такого виконання.

Наслідки неповернення поворотної фінансової допомоги

Отримання коштів за договором про надання безпроцентної поворотної фінансової допомоги не тягне за собою виникнення будь-яких податкових зобов’язань. Тому для цілей оподаткування ПДФО та єдиним податком поворотна фінансова допомога не визнається доходом. Така ж ситуація і для платників податку на прибуток, кошти за таким договором не впливають на фінансовий результат. Але, якщо позичальник виявився не зовсім добросовісним та вирішив не повертати таку фінансову допомогу відповідно до передбаченого у договорі строку, неповернена сума коштів включається до бази оподаткування.

Про це йдеться і у Постанові ВС від 14 січня 2021 року
по справі №825/1006/16. Верховний суд наголошує, що законодавець чітко визначив – суми поворотної фінансової допомоги, отримані платником податку у звітному податковому періоді, що залишаються неповерненими на кінець такого звітного періоду, включаються до складу інших доходів та платник податку збільшує суму витрат на суму такої поворотної фінансової допомоги (її частини) за наслідками звітного податкового періоду, в якому відбулося таке повернення.

До складу доходу платників єдиного податку 1-3 групи не відносяться суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання. Тобто, для платника єдиного податку, який є стороною договору, поворотна фінансова допомога, повернена протягом року з дня її отримання не буде визнаватись доходом. Лише у випадку неповернення її протягом даного строку, невиплачена сума вважатиметься доходом для цілей єдиного податку та платник зобов’язаний буде його відобразити в декларації за період, в якому фактично закінчиться зазначений термін .

Крім того, Верховний суд Постановою від 02 серпня 2021 року по справі № 820/7112/16 підтримав позицію апеляційної інстанції, що чинне законодавство України у сфері оподаткування не встановлює обмежень щодо способів та джерел повернення поворотної фінансової допомоги, а містить лише вказівку на обов’язковість такого повернення. Тобто, таке повернення може реалізовуватись і за рахунок укладення інших договорів про надання фінансової допомоги, що не заборонено законом та Статутом відповідного підприємства.

Набагато простіше із наданням поворотної фінансової допомоги платнику податку на прибуток на загальних підставах. За національними стандартами бухгалтерського обліку така допомога не є доходом при отриманні і не відноситься до витрат при поверненні. Тому отримання таких коштів не впливає на фінансовий результат і не підлягає оподаткуванню.

Отже, договір про надання поворотної фінансової допомоги є справді непоганою альтернативою за умови врахування вищезазначених умов та правильного документального оформлення. Особливо рекомендуємо дотримуватись строків повернення, щоб запобігти можливим податковим ризикам. Доходи платника податку не збільшуватимуться на суму умовно нарахованих процентів, а податкові зобов’язання особи, яка надала поворотну фінансову допомогу, залишатимуться незмінними як при її наданні, так і у разі зворотного отримання, якщо поворотна фінансова допомога буде надаватись відповідно до її юридичної сутності та призначення.